Partnerzy

Konkurs na najpiękniejszą pisankę

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ GMINY MYŚLENICE.

ORGANIZATOR KONKURSU: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

CELE KONKURSU:

-upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi

-popularyzacja działań plastycznych, poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

-aktywizacja społeczności lokalnej

-prezentacja twórczości lokalnej

ZADANIE KONKURSOWE:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej – formy przestrzennej (obowiązuje kształt jaja) w rozumieniu: ozdobienie wydmuszki (prosimy o sprawdzenie czy jajko nie zawiera naturalnej zawartości), formy: plastikowej, drewnianej, styropianowej itd. dowolną techniką plastyczną. Praca konkursowa nie może przekraczać wymiaru całkowitego: 20 x 20 x 35 cm.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich chętnych z terenu Gminy Myślenice. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę, nigdzie wcześniej nie przedstawianą. W konkursie biorą udział pisanki wykonane przez jednego autora. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora (Myślenickie Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice) w nieprzekraczalnym terminie 27 marca 2017 r. Każdą z prac należy opisać wymyślonym przez siebie hasłem – godłem i dołączyć do niej kopertę opisaną kategorią konkursową i własnym godłem – hasłem. Koperta ma zawierać czytelną informację dotyczącą danych autora lub jego opiekuna: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

OCENA I NAGRODY:

Komisja konkursowa oceni pisanki w kategoriach wiekowych:

I. DZIECI MŁODSZE (klasy 0-III szkoły podstawowej)

II. DZIECI STARSZE (klasy IV-VI szkoły podstawowej)

III. MŁODZIEŻ (klasy I-III gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalne)

IV. DOROŚLI (powyżej 18 roku życia wyłączając uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Kryteria oceny:

-kreatywność, pomysłowość,

-jakość i estetyka wykonania,

-technika plastyczna

Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa dokona kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej i wyboru nagrodzonych

w terminie do 10 kwietnia 2017 roku. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureata głównej nagrody będzie publikacja pracy w formie karty pocztowej. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie MOKiS (www.mokis.art.pl) oraz w siedzibie organizatora, a poszczególni laureaci zostaną powiadomieni o wygranej indywidualnie. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów

danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie. Uczestnicy konkursu zgłaszający swoja pracę akceptują niniejszy regulamin. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *